Sorag-jogap
sahypa_banner

Sorag-jogap

OEM ODM tarapyndan uzakdan dolandyryşy sazlap bilerinmi?

J: Elbetde edip bilersiňiz!OEM & ODM hoş geldiňiz!Talabyňyza görä nyşan, reňk, nagyş, çap, gaplama dizaýny we stil we ş.m. düzülip bilner.

S: Ilki bilen nusga sargyt goýmalymy?Mugt nusga alyp bilerismi?Nädip?

J: Ilki bilen nusga sargyt hoş geldiňiz!1-5 sany mugt nusga, täze galyp açmak zerurlygy ýok bolsa, material ätiýaçlygyna bagly bolup biler.Has köp nusgalar, zerur bolsa nusga zarýady barada biziň bilen maslahatlaşýar.Terminal salgysy Hytaýyň Şençzhenen şäherinden daşarda bolsa, eltip bermek ýükleri siziň tarapyňyzda bolar.

S: Galyplamak üçin töleg tölemelimi?

J: Adatça açyk täze galyndy galyp zarýady gerek bolsa.Siziň tarapyňyzdan ýa-da kompaniýamyz tarapyndan tölemek, sargyt qty we iki tarapyň arasyndaky sargyt şertnamasy baradaky şertnamamyza bagly.Bu meseläni her gezek ara alyp maslahatlaşmalydyrys.

S: Söwda şertleriňiz näme?

J: Incoterms: islegiňize görä birlik bahasynyň bahasy üçin EXW, FOB şertlerini hödürläp bileris.

S: MOQ-da zakaz etmelimi?

J: Hawa.1000-3000pc-den MOQ talap etmeli, modellere we funksiýa islegine bagly.Adatça MOQ adaty modeller üçin 1000pc / elementdir.Sargydyňyz 1000 sanydan az bolsa, bahasy has gymmat bolar.

S: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Tölegimizi bank hasabymyza edip bilersiňiz, T / T, Western Union we ş.m. kabul edýäris.30% öňünden goýum, ugratmazdan ozal 70% balans.

S: Uzakdan dolandyrýan dolandyryşlaryňyz haýsy şahadatnamalara eýe?

J: FCC, CE, ROHS, ISO şahadatnamalary we ş.m. aldyk, zerur bolsa size resminamalaryň köpüsini berip bileris.

S: Ortaça gurşun wagty näçe?

J: Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7-15 gün.Getirmegiň anyk wagty hakyky talaplara laýyklykda kesgitlenýär.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

S: Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa.Doty, satyn alnan senesinden iki ýyl kepillik berýär.Uzakdan dolandyryş enjamyňyzda kepillik möhletinde kynçylyklar bar bolsa, suratlar we sargyt belgiňiz bilen bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

J: Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Adaty paketimiz PE sumka we karton guty.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

S: ippingük daşama tölegleri nähili?

J: ippingük daşamagyň bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri köp mukdarda iň oňat çözgütdir.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?