sahypa_banner

Habarlar

 • Uzakdan dolandyrmagyň taryhy

  Uzakdan dolandyrmak, düwme maglumatyny kodlamak üçin häzirki zaman sanly kodlaýyş tehnologiýasyny ulanýan we infragyzyl diod arkaly ýeňil tolkunlary çykarýan simsiz geçiriş enjamydyr.Lightagtylyk tolkunlary kabul edijiniň infragyzyl kabul edijisi tarapyndan elektrik signallaryna öwrüler we amal bilen kodlanýar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin uzakdan dolandyryş bolmasa edip bilmeris?

  Näme üçin uzakdan dolandyryş bolmasa edip bilmeris?

  Tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen uzakdan dolandyryjylar adamlaryň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Amatly işleýşi we giň ulanylyşy bilen uzakdan dolandyrmak adamlara has amatlylyk we rahatlyk getirýär.Häzirki zaman tehnologiýasynyň täze düşündirişine öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyrmagyň artykmaçlyklary näme?

  Uzakdan dolandyrmagyň artykmaçlyklary näme?

  Uzakdan dolandyrmak, adamlar her gün diýen ýaly ulanýan gaty giň ýaýran elektron enjamdyr.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen uzakdan dolandyrmagyň funksiýalary we ulanylyş usullary hem hemişe optimizirlenýär.Onda, uzakdan dolandyrmagyň artykmaçlyklary näme?Ilki bilen uzakdan ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyrmagyň klassifikasiýasy we geljekki ösüşi

  Uzakdan dolandyrmagyň klassifikasiýasy we geljekki ösüşi

  Soňky ýyllarda durmuş derejesiniň ýokarlanmagy we tehnologiýanyň ösmegi bilen uzakdan dolandyrmak durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Asyl telewizordan, kondisioneriň uzakdan dolandyryşyndan başlap, häzirki akylly öý pult dolandyryşyna çenli olaryň görnüşleri barha köpelýär ...
  Koprak oka
 • Öýüňiziň güýmenjesini Bluetooth ses pulty bilen öwüriň

  Öýüňiziň güýmenjesini Bluetooth ses pulty bilen öwüriň

  Kompaniýamyz iň täze önümimiz bolan “Bluetooth Voice Remote” -ni hödürlemek bilen buýsanýar. Bu ynkylap enjamy bilen, öý güýmenje ulgamyňyz bilen gatnaşygyňyzy üýtgetmegi maksat edinýäris.Önümlerimiziň käbir möhüm aýratynlyklary we peýdalary: 1. we beýleki enjamlar, şol bir wagtyň özünde deňsiz-taýsyz ...
  Koprak oka
 • Telewizoryň uzakdan dolandyrmagynyň näsazlygyny nädip dikeltmeli?

  Telewizoryň uzakdan dolandyrmagynyň näsazlygyny nädip dikeltmeli?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, telewizor uzakdan dolandyrmak arkaly işlemeli.Uzakdan dolandyrmak şowsuz bolsa, telewizory uzak wagtlap işletmek mümkin bolmaz.Telewizoryň uzakdan dolandyryşy şowsuz bolanda, kämahal abatlaýjynyň abatlamagy üçin professional abatlaýyş dükanyna eltmeli bolarsyňyz, käwagt bolsa bejerip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Akylly uzakdan dolandyrmagyň geljegi simsiz uzakdan dolandyrmak pudagynyň bazaryň ösüş ýagdaýynyň seljermesi

  Akylly uzakdan dolandyrmagyň geljegi simsiz uzakdan dolandyrmak pudagynyň bazaryň ösüş ýagdaýynyň seljermesi

  Simsiz uzakdan dolandyrmak enjamy uzakdan dolandyrmak üçin ulanylýan enjamdyr.Bazarda iki sany umumy görnüş bar, biri öý enjamlarynda köplenç ulanylýan infragyzyl uzakdan dolandyryş re modeimi, beýlekisi ogurlyga garşy duýduryş enjamlarynda, gapyda we penjirede köplenç ulanylýan radio uzakdan dolandyryş re modeimi ...
  Koprak oka
 • Telewizor üçin ähliumumy uzakdan dolandyrmagy nädip ulanmaly?

  Telewizor üçin ähliumumy uzakdan dolandyrmagy nädip ulanmaly?

  Telewizor uzakdan dolandyrmak bilen ulanylmaly, ýöne uzakdan dolandyrmak gaty az.Käwagt, adamlary gaty däli duýýan, daşlaşdyranyňyzda tapyp bilmezligiňiz gaty ähtimal.Munuň ähmiýeti ýok, ähliumumy uzakdan dolandyryşy satyn alyp bileris, ýöne köp dostlar & # ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň näsazlygyny nädip düzetmeli

  Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň näsazlygyny nädip düzetmeli

  Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň şowsuz bolmagy gaty adaty zat.Bu ýagdaýda alada etme.Ilki sebäbini tapyň, soň bolsa meseläni çözüň.Soň bolsa, uzakdan dolandyrmak düwmesiniň näsazlygyny nädip bejermelidigi bilen tanyşdyraryn.1 remote Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň näsazlygyny nädip düzetmeli 1. F ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň näsazlygyny nädip düzetmeli?

  Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň näsazlygyny nädip düzetmeli?

  Uzakdan dolandyryş düwmeleriniň şowsuz bolmagy gaty adaty zat.Bu ýagdaýda alada etme, sebäbini ilki tapyp, soň çözüp bilersiň.Şeýlelik bilen, indiki, uzakdan dolandyryş düwmeleriniň näsazlygyny nädip düzetmelidigini size hödürlärin.1) Uzakdaky näsazlygy nädip düzedip bolar ...
  Koprak oka
 • Bluetooth ses uzakdan dolandyryş

  “Bluetooth” ses uzakdan dolandyrmak adaty infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň ornuny tutdy we kem-kemden häzirki öý gutujyklarynyň adaty enjamyna öwrüldi."Bluetooth ses uzakdan dolandyryş" adyndan esasan iki tarapy öz içine alýar: Bluetooth ...
  Koprak oka
 • Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?

  Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?

  Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?Telewizoryň uzakdan dolandyryjysy jogap bermeýär.Aşakdaky sebäpler bolup biler.Çözgütler: 1. Uzakdan dolandyryjynyň batareýasynyň tükenen bolmagy mümkin.Täzesini çalyşyp, synap görüp bilersiňiz ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2