sahypa_banner

Habarlar

 • Bluetooth ses uzakdan dolandyryş

  Bluetooth ses pult dolandyryşy ýuwaş-ýuwaşdan adaty infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň ornuny tutdy we kem-kemden häzirki öý gutujyklarynyň adaty enjamyna öwrüldi."Bluetooth ses uzakdan dolandyryş" adyndan esasan iki tarapy öz içine alýar: Bluetooth ...
  Koprak oka
 • Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?

  Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?

  Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?Telewizoryň uzakdan dolandyryjysy jogap bermeýär.Aşakdaky sebäpler bolup biler.Çözgütler: 1. Uzakdan dolandyryjynyň batareýasynyň tükenen bolmagy mümkin.Täzesini çalyşyp, synap görüp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Bluetooth ses uzakdan nädip işlemeli

  Görkezmeler 1 Elektrik üpjünçiliginiň aýratynlyklary: Polýar 2 laýyklykda uzakdan dolandyrmak adaty funksiýasyna uzak aralykdan dolandyrmak üçin AAA1.5V * 2 gidroksidi batareýany ulanyň ... Uzakdan dolandyryş interfeýsi 18 düwmäni öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Bluetooth uzakdan dolandyryşyň işleýşi

  “Bluetooth” uzakdan dolandyrmak, esasan, jübi telefonynyň elektrik enjamlaryna gözegçilik etmek üçin uzakdan dolandyryşy amala aşyryp bilýän funksiýasyna degişlidir, bu bolsa Bluetooth uzakdan dolandyrylmagyny alýan Bluetooth jübütlemek modulynyň bolmagyny talap edýär.Jübütlemek usuly aşakdaky ýaly ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyrmagyň üç esasy kategoriýasynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini seljermek

  Uzakdan dolandyrmak, konferensiýa kamerasynyň garniturasy hökmünde iň köp ulanylýan uzakdan dolandyrmakdyr.Onda bazarda uzakdan dolandyrmagyň haýsy görnüşleri bar?Diňe şu görnüşlere düşünmek bilen haýsy uzakdan dolandyrmagyň bize has laýykdygyny has gowy süzüp bileris.Gen ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyrylýan telewizoryň prinsipini bilýärsiňizmi?

  Jübi telefonlary ýaly akylly enjamlaryň çalt ösmegine garamazdan, telewizor henizem maşgalalar üçin zerur elektrik enjamy bolup durýar we uzakdan dolandyrmak, telewizoryň dolandyryş enjamlary hökmünde adamlara teleýaýlymlary kynçylyksyz üýtgetmäge mümkinçilik berýär Çalt ösüşe garamazdan ...
  Koprak oka
 • Infragyzyl uzakdan dolandyryjy geçirijiniň ýörelgesi we durmuşa geçirilmegi

  Mazmuna syn: 1 Infragyzyl signal geçirijisiniň ýörelgesi 2 Infragyzyl signal geçiriji bilen kabul edijiniň arasyndaky hat alyşma 3 Infragyzyl geçiriji funksiýasynyň ýerine ýetiriliş mysaly 1 Infragyzyl signal geçirijisiniň ýörelgesi Birinjisi enjamyň özi ...
  Koprak oka
 • Bluetooth uzakdan dolandyrmak şowsuz bolsa näme etmeli?Ony çözmek üçin diňe üç urgy gerek!

  Bluetooth uzakdan dolandyrmak şowsuz bolsa näme etmeli?Ony çözmek üçin diňe üç urgy gerek!

  Akylly telewizorlaryň yzygiderli meşhurlygy bilen degişli periferiýa enjamlary hem ösýär.Mysal üçin, Bluetooth tehnologiýasyna esaslanýan uzakdan dolandyrmak adaty infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň ýerini kem-kemden çalyşýar.Adaty infragyzyl uzakdan dolandyrmak wil ...
  Koprak oka
 • Önüme goldaw ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyny gazandy

  2020-nji ýylda kompaniýamyz Phillips müşderisinden sorag aldy we müşderi önümleri yzygiderli gözden geçirenden soň ýokary derejeli proýektory üçin alýumin uzakdan dolandyryşymyzy saýlady.Önümi saýlandan soň, nusga önümçiligine başlaýarys we nusgalary a ...
  Koprak oka
 • Bluetooth uzakdan dolandyrmak şowsuz bolsa näme etmeli?Bluetooth pultyny nädip jübütlemeli

  Bluetooth uzakdan dolandyrmak şowsuz bolsa näme etmeli?Bluetooth pultyny nädip jübütlemeli

  Häzirki wagtda köp akylly telewizor standart ýaly Bluetooth uzakdan dolandyrmak bilen enjamlaşdyrylandyr, ýöne uzak wagtlap ulanylanda uzakdan dolandyrmak şowsuz bolar.Uzakdan dolandyrmagyň näsazlygyny çözmegiň üç usuly bar: 1. Ç ...
  Koprak oka
 • 2.4G simsiz modul näme? 433M bilen 2.4G simsiz modulyň arasynda näme tapawut bar?

  2.4G simsiz modul näme? 433M bilen 2.4G simsiz modulyň arasynda näme tapawut bar?

  Bazarda simsiz modullar barha köpelýär, ýöne takmynan üç kategoriýa bölünip bilner: 1. Superheterodin modulyny soraň: ýönekeý dolandyryş we maglumat geçirişi hökmünde ulanylyp bilner;2. Simsiz geçiriji modul: Esasan bir çipli mikrofony ulanýar ...
  Koprak oka
 • Infragyzyl, bluetooth we simsiz 2.4g uzakdan dolandyrmagyň aýratynlyklary haýsylar?

  Infragyzyl uzakdan dolandyrmak: infragyzyl, infragyzyl ýaly göze görünmeýän yşyk arkaly elektrik enjamlaryny dolandyrmak üçin ulanylýar.Infragyzyl şöhleleri elektrik enjamlarynyň tanap bilýän sanly signallaryna öwürmek bilen, uzakdan dolandyrmak elektrik enjamlaryny uzak aralykdan dolandyryp biler.Şeýle-de bolsa, berilmeli ...
  Koprak oka