sahypa_banner

Habarlar

Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?

Telewizoryň uzakdan dolandyryşy jogap bermese näme etmeli?

Telewizoryň uzakdan dolandyryjysy jogap bermeýär.Aşakdaky sebäpler bolup biler.Çözgütler:

1. Uzakdan dolandyryjynyň batareýasynyň tükenen bolmagy mümkin.Ony täzesi bilen çalşyp, gaýtadan ulanmaga synanyşyp bilersiňiz;
2. Ulanyş wagtynda nädogry işlemegi sebäpli bolup biler we uzakdan dolandyryjy bilen telewizoryň arasynda infragyzyl / Bluetooth geçiriji we kabul edilýän ýer petiklenýär.Bu wagt uzakdan dolandyryjy bilen telewizoryň arasynda galkanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly;
3. Jübütlemek üstünlikli däl bolmagy mümkin.Telewizory açyň, uzakdan dolandyryşy telewizoryň infragyzyl kabul edijisine gönükdiriň we menýu düwmesini + öý düwmesini 5 sekunt uzak basyň.Ekran jübütleşmegiň üstünlikli bolandygyny görkezýär.Bu wagt, kod gabat gelmegiň üstünlikli bolandygyny we uzakdan dolandyrmagyň adaty ulanylyp bilinjekdigini aňladýar.

jogap bermek1

4. Batareýa bölümindäki bahar pasly bolup biler.Batareýany gurmazdan ozal posy arassalamaga synanyşyň.

jogap ber2

Aboveokardaky usullaryň hiç biri mümkin bolmasa, uzakdan dolandyryjy içerde zeper ýetip biler.Çalyşmak üçin satuwdan soňky hyzmat bölümine ýüz tutmak maslahat berilýär.


Iş wagty: Sentýabr-06-2022