ODM & OEM
sahypa_banner

ODM & OEM

Näme üçin OEM / DOM etmegi saýlamaly?

1ded85bd

1. Önümçilik meselelerini çözüň

Ikinji nokatda belläp geçişimiz ýaly, zawodyň döremegi marka tarapynyň öndürijiligi ýok meseläni çözmek we önümçilik liniýasyndaky töwekgelçiligi azaldýan we adam çykdajylaryny azaldýan önümçilige tabşyrmakdyr. , maliýe we maddy çeşmeler.

2. Markalar üçin gereksiz çykdajylary azaltmak üçin önüm çeýeligi

Öndürijiniň önüminiň markanyň eýesiniň talaplaryna laýyklykda öndürilýändigine düşünmeli we markanyň maýa goýum çykdajylaryny ep-esli azaldýan ägirt uly serişdeleri, tehnologiýalary, zehinleri, enjamlary we ş.m. maýa goýmagyň zerurlygy ýok. eýesi, şeýlelik bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

3. Logony pultda çap etmek, gymmaty we artykmaçlygyny goşup, marka nyşany bilen bazar paýyny giňeldip biler.

Dag ýaly çyzylan guýma tarapy diňe önümçilige düşünýär, ýöne satmaga däl, marka tarapy köplenç diňe satuwlara düşünýär, ýöne önümçilige düşünmeýär.Ikisiniň utgaşmasy, 1 + 1-iň 2-den uly bolmagy we marka tarapynyň markany mahabatlandyrmaga has köp güýji bar., satuw kanallaryňyzy giňeldiň

Näme üçin Doty saýlamaly?

1.Giz jogap.Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly soragyňyza 12 sagadyň dowamynda jogap berler.Kompaniýada doly ösüş we synag prosesi bolan hünärmen we ajaýyp R&D topary bar.

2.OEM hyzmaty:Hmarkalaryny tanatmak üçin elp müşderileri,

In engineeringenerçilik we dizaýn mümkinçiliklerimiz Programma üpjünçiligini ösdürmek, ASIC dizaýny, PCB dizaýny, uniwersal kitaphana we okuw funksiýasy, ýöriteleşdirilen gural dizaýny we ýörite gaplama.We goşuňdüwmäniň ekrany çap etmek, logo, gabyk reňki we ş.m. önümiň daşky görnüşi.

3.Çalt eltip bermek: 10-25 dtapawutly talaplara laýyklykda.

4.Eltip bermek: Müşderiniň iň amatly iberiş şertlerini we Teklipini saýlamak isleglerine esaslanýar.

nusga sargyt üçin, Express tarapyndan gämi;

köpçülikleýin sargyt üçin Howa ýa-da Deňiz arkaly iberiň.

DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS bilen berk hyzmatdaşlygymyz bar.

5.Hyzmatlardan soň: Yourhli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini etmäge söz berýäris.

asdasd3

Doty ýöriteleşdirilen pulty nädip sargyt etmeli

1, Satuw bilen aragatnaşyk we iň gowy görýän uzakdan dolandyryş modelini saýlaň.

2, Uzakdaky gabyklaryň reňkini, nyşanlaryny we funksiýa kodlaryny tassyklaň.

3, requirementshli talaplar jikme-jiklikleri tassyklananda, doly in engineeringenerçilik çyzgysyny ederis.

4, Nusgalaryň bahasyny alanymyzda, nusgalaryň önümçiligine başlarys.

5, müşderi nusgalaryň gowy işleýändigini tassyklasa, köpçülikleýin önümçiligi uzakdan dolandyrmak kararyna gelýär.

asdasd4
asdasd5