sahypa_banner

Köp funksiýaly BLE V5.0 rul uzakdan dolandyrylýan saz çalmak dolandyryşy

Köp funksiýaly BLE V5.0 rul uzakdan dolandyrylýan saz çalmak dolandyryşy

1. Kiçijik we nepis, ýanyňyz bilen alyp bolýar;

2. Jübi telefonyna gözegçilik: jaňa jogap beriň, jaňy asyň, öňki aýdym, indiki aýdym, aýtmagy duruzyň, sesiň ýokarlanmagy, sesiň peselmegi;

3. Awtoulag aýdym-saz dolandyryşyny, welosiped aýdym-saz dolandyryşyny, motosikl welosiped dolandyryşyny, lykiada typmagy ulanyp biler;Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

1. Kiçijik we nepis, ýanyňyz bilen alyp bolýar;

2. Jübi telefonyna gözegçilik: jaňa jogap beriň, jaňy asyň, öňki aýdym, indiki aýdym, aýtmagy duruzyň, sesiň ýokarlanmagy, sesiň peselmegi;

3. Awtoulag aýdym-saz dolandyryşyny, welosiped aýdym-saz dolandyryşyny, motosikl welosiped dolandyryşyny, lykiada typmagy ulanyp biler;

4. Önüm Bluetooth kanalyny tutmaýar.Jübi telefony önüm bilen jübütlenenden soň, aýdym diňlemek, telefona jogap bermek we telefony asmak üçin telefony dolandyrmak üçin başga bir Bluetooth önümi (Bluetooth nauşnik, Bluetooth ses, awtoulag DVD Bluetooth) jübütlenip bilner.Ses jübütlenen beýleki Bluetooth önümleri Vocalize arkaly bolýar;

5. IPX4 suw geçirmeýän derejesi;

6. Bluetooth 5.0;

7. Batareýanyň kuwwaty: 200 mA.

“Bluetooth Hands” düwmesi mediýa gözegçiligini we elsizbir düwmä basmak bilen ngertipleriňize jaň etmek.Berkidiňygtybarly we amatly ýagdaýda ruluňyza ýa-da dolandyryş paneliňize basyňsmartfonyňyz elýeterli bolmasa-da funksiýalara gözegçilik ediň.

Jogap beriň / asyň, oýnaň / duruzyň, öňe / yza çekiň we sesiňizi sazlaňtelefonyňyz jübiňizde, gapjygyňyzda bolsa-da, diwara dakylýar,ýa-da 40 fut uzaklykda!

Gabat gelmek

Bluetooth 3.0 we soňraky goldaýan Apple iOS enjamlary;

OS 4.0 ýa-da has soňraky goldaýan Android enjamlary.

Bluetooth elleri ýok düwme ulanyjy gollanmasy

BT düwmesini ruluňyza dakmak üçin goşulan monta .y ulanyňýa-da ýolda gözleriňizi we elleriňizi tigirde saklamaga mümkinçilik berýän welosiped tutawaçlaryna.Mikrofon ses kabelini dakyp bilersiňizEl bilen gürleşmek üçin Awtoulag stereoňyza.

Bluetooth elsiz düwme ulanyjy gollanmasy-2

Bluetooth birikmesi

1. Telefonyňyzyň ýa-da planşetiňiziň “Işledilendigine” göz ýetiriň.

2. ectedüze çykarylan enjamlaryň sanawynda "BT009" -y barlaň.

3. "BT009" saýlaň we çykýan menýuda garaşyň.

4. Açylýan menýudaky "Jübüt" düwmesine basyň.

Elsiz jaň

Gelýän jaň bar bolsa, telefonyňyzy ýa-da planşetiňizi awtoulag stereosyna Mikrofon ses kabeli bilen birikdirip bilersiňiz, ulag süreniňizde jaňa jogap bermek ýa-da asmak üçin düwmä basyp bilersiňiz.

Multimedia funksiýalaryny ulanmak

1. nativeerli ses ýa-da wideo programmalaryny açyň.

2. Oýun etmek / dynmak.

3. Sesi sazlaň we ýollary geçiň.

Aýratynlyklary:

Bluetooth wersiýasy
V 5.0
Iş wagty
≥10 gün
Zarýad beriş wagty
≤2 sagat
Işleýiş aralygy
≤10M
Batareýa
200mAH
Iş temperaturasy
-10-55 ℃
Agram
17g
Ölçegleri
3.8 * 3.8 * 1,7 sm

Näsazlyklary düzeltmek:

1. Aýrylandan soň jübütläň

a.Bluetooth aýrylanda, düwmäni we Greenaşyl basyň

Yşyk-diodly indikator ýalpyldawap başlar. Bu telefonyňyz bilen Düwmäniň arasyndaky täzeden baglanyşygy görkezýär.

2. Dolandyryş düwmesini alyp bolmaýar

a. Ulanmak isleýän media programmaňyzda el bilen "oýnamak" basyň, soňra düwme funksiýalaryny täzeden synap görüň.

b. aboveokarda görkezilişi ýaly düwmäni pozup, täzeden jübütläň.

3. Jübütläp bolmaýar

a.Bluetooth düwmesiniň açylmaýandygyny barlaň.

Garnituralar:

Bluetooth elsiz düwme

Bracket 3M Stiker (Awtoulagyň ak tarapy pastasy)

Mikrofon ses kabeli

Mikro USB kabeli

Ulanyjy gollanmasy

Bluetooth elsiz düwme ulanyjy gollanmasy-3

BT009 (1) BT009 (2) BT009 (3) BT009 (4) BT009 (5) BT009 (6) BT009 (7) BT009 (8) BT009 (9) BT009 (10) BT009 (11) BT009 (12) BT009 (13) BT009 (14) BT009 (15) BT009 (16) BT009 (17)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň