sahypa_banner

Programmirläp bolýan uzakdan dolandyrmak

Programmirläp bolýan uzakdan dolandyrmak

Programmirläp bolýan uzakdan uzakdan dolandyrmak gaty akylly.Şeýle hem akylly programma üpjünçiligini berip bileris.Bazardaky markalaryň köpüsi üçin gaty güýçli maglumat bazasy bar.Şeýle hem köp aragatnaşyk enjamlaryny öz içine alýar.
Programmirläp bolýan uzakdan dolandyrmak bilen bilelikde işleýän redaktor bar, kompýuterdäki programma üpjünçiliginden başlap, kodlary programmirläp, öwrenip we ýazga alyp biler.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Programmirläp bolýan uzakdan uzakdan dolandyrmak gaty akylly.Şeýle hem akylly programma üpjünçiligini berip bileris.Bazardaky markalaryň köpüsi üçin gaty güýçli maglumat bazasy bar.Şeýle hem köp aragatnaşyk enjamlaryny öz içine alýar.

Programmirläp bolýan uzakdan dolandyrmak bilen bilelikde işleýän redaktor bar, kompýuterdäki programma üpjünçiliginden başlap, kodlary programmirläp, öwrenip we ýazga alyp biler.

Öwrenmek funksiýasy üçin aşakdaky ädimleri synap bilersiňiz:

1, Programma üpjünçiligini açyň.

2, Programma üpjünçiliginde “Nearakyn öwren” düwmesini saýlaň.

3, Asyl uzakdakylary saýlaň we bu pulty 10 mm aralykda redaktoryň ýanynda goýuň.

4, kodlary we ýazgyny öwrenmek üçin programma üpjünçiliginde şol bir ady bolan asyl uzakdan dolandyrmagyň düwmesini basyň.

5, Programma üpjünçiligi öwrenilenden soň düwmeleriň her koduny tanar.

Pagehli sahypa öwrenilenden soň, faýly "Faýl> IR faýllaryna ýazdyryň" ugry boýunça ýazdyryň.Soň bolsa adyny tutuň.

6, Soňra faýly programmirläp boljak pultymyza girizip bilersiňiz.

7, Indi uzakdan dolandyrmagyň gowy işläp biljekdigini barlap bilersiňiz.

“Record” funksiýasy üçin aşakdaky ädimleri synap bilersiňiz:

1, Programma üpjünçiligini açyň.

2, Bu pulty redaktoryň ýanynda 10mm aralykda goýuň.

3, Uzakdaky düwmeleriň hemmesini basyň

4, Soňra faýly "Faýl> IR faýllaryna ýazdyryň" ugry boýunça ýazdyryň.Soň bolsa adyny aýdyň.

5, Uzakdan dolandyrmagy programma etmek isläniňizde, faýly uzakdan dolandyrmaga girizmeli.Bu örän çalt we amatly.

Göni programmirlemegiň başga bir usuly:

Programma üpjünçiligimizdäki kodlary saýlaň.

1, Redaktor kompýutere birikdiriň.

2, Pulty redaktor bilen 10mm aralykda goýuň.

3, Programma üpjünçiligini açyň we aşakdaky suratyň ýokarsyndaky Ikinji nyşany saýlaň.

4, Soňra markany saýlaň

5, Soňra kodlary pulta girizýärsiňiz.

6, Pultyň gowy işläp biljekdigini barlaň.

1027

057-2
057-3
DT057B

2035

2035 (3)
2035
2035 (2)

8820

8820
8820-1
8820-2

9906

9906
9916-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň