sahypa_banner

Google kömekçisi bilen Bluetooth uzakdan dolandyrmak

Google kömekçisi bilen Bluetooth uzakdan dolandyrmak

Islän modeliňizde islän funksiýaňyzy düzüň.

Nyşanlar, logo, düwmeler kody we reňk elmydama özleşdirilip bilner.
Funksiýalaşdyrylan IR ýa-da RF ýa-da 2.4G ýa-da bluetooth…

Aýdym-saz podweri, gürleýjisi, ses, arassalaýjy, arassalaýjy, balsyz janköýer we ş.m. üçin ýüz tutuň…Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

wideo

Kuwwat

A. Uzakdan dolandyrmak telewizor gutusyna adatça birikdirilende, hiç hili operasiýa bolmazdan derrew garaşma (ýeňil uky) girýär.

B. Uzakdan dolandyrmak telewizor gutusyna birikdirilmedik bolsa (düzedilmedik ýa-da aragatnaşyk çäginden daşda), hiç hili operasiýa bolmazdan 10 sekundyň içinde garaşma (çuňňur uky) girer.

C. Uky tertibinde, oýanmak üçin islendik düwmä basyň.

D. lighteňil uky re modeiminde oýanmak we şol bir wagtyň özünde telewizor gutusyna jogap bermek üçin düwmä basyň.

AAA1.5V * 2

RC-iň işi

Uzakdan dolandyrmak 44 düwmäni we görkeziji çyrany öz içine alýar.Amal we görkezmeler aşakdakylar:

Status

Operasiýan

Görkeziji bilen baglanyşykly ýagdaý

Bellik

 Zynjyrsyz Basyňdüwmesiçalt Gyzyl çyra 5 gezek ýanýar  
  Basyňsaklaňdüwmesi Gyzyl çyra 5 gezek ýanýar  
 Zynjyrly Pultdaky islendik düwmä basyň,görkezijiniň çyrasyDowam et,ýagtylyk haçan öçürilergoýbermek Gyzyl çyra hemişe ýakylýar  
  Ses funksiýasy açyk Görkezijiniň çyrasy hemişe ýakylýar  
  

Bluetooth jübütlemek

Jübütlemek düwmesini basyňs Gyzyl çyra 3s-den soň ýuwaş-ýuwaşdan ýanýar  
   Üstünlikli jübüt edildi Gyzyl çyra 3s dowam edýär we soň öçýär  
  Jübütlemek şowsuz Gyzyl çyra ýakylýar, soňçykýarsoň60-njy ýyllaryň gutarmagy  

Pes batareýa

Uzakdan dolandyrmagyň batareýasynyň naprýa .eniýesi bahalandyrylan talapdan (2.4V) pes bolsa, islendik birini basyňdüwmesi Gyzyl çyra 5 sekunt çalt ýanýar  

Jübütlemek amaly

Bir ädim:

Jübütlemek "HOME + BACK" düwmelerini basyp saklaň, görkezijiniň çyrasy bir gezek ýakylýar we öçýär, 3 sekuntdan soň görkeziji çyrasy ýuwaş-ýuwaşdan ýalpyldaýar we telewizor gutusy bilen jübütleşmäge garaşýar;
Üstünlikli jübüt edildi Görkezijiniň çyrasy elmydama 3s üçin ýakylýar we jübütlemek tertibi çykýar, soň görkeziji çyrasy öçýär
Jübütlemek şowsuz 60 sekuntdan soň jübütlemek tertibinden awtomatiki çykyň
Jübütlenen enjamyň ady “BT048D-STB”

B. Jübütlemek talaplary:

Uzakdan dolandyryş 2 * AAA batareýasyny dakanda, "HOME" + "Yzyna" düwmelerini bir wagtyň özünde 3 sekunt basyp saklaň, görkezijiniň çyrasy çalt ýanýar we jübütlemek tertibine girmek üçin düwmeleri goýberiň;jübütlemek üstünlikli, LED öçürildi;Jübütlemek şowsuz bolsa we jübütlemek tertibinden 60 sekuntdan soň awtomatiki çyksa, görkezijiniň çyrasy öçýär

C.Beýleki talaplar:

Uzakdan dolandyrmakdan we telewizor gutusyndan soň Bluetooth jübütlemesini üstünlikli tamamlaň: uzakdan dolandyryş öçürilende,Bluetooth jübütlemek maglumatlary ýitirilmez we uzakdan dolandyryş kesilenden soň birikme awtomatiki dikeldilip bilner.

Awtomatiki dikeldiş birikmesi wagty ≤5S

0O5A0125
Google kömekçisi-7 bilen Bluetooth uzakdan dolandyrmak
Google kömekçisi-8 bilen Bluetooth uzakdan dolandyrmak

Uky tertibi we oýanmak

A. Uzakdan dolandyrmak telewizor gutusyna adatça birikdirilende, hiç hili operasiýa bolmazdan derrew garaşma (ýeňil uky) girýär.

B. Uzakdan dolandyrmak telewizor gutusyna birikdirilmedik bolsa (düzedilmedik ýa-da aragatnaşyk çäginden daşda), hiç hili operasiýa bolmazdan 10 sekundyň içinde garaşma (çuňňur uky) girer.

C. Uky tertibinde, oýanmak üçin islendik düwmä basyň.

D. lighteňil uky re modeiminde oýanmak we şol bir wagtyň özünde telewizor gutusyna jogap bermek üçin düwmä basyň.

Pes batareýa maglumatlary

A. Vbat <= 2.4V bolanda, uzakdan dolandyrmak pes güýç ýagdaýynda;düwme pes güýçli ýagdaýda goýberilende, görkezijiniň çyrasy çaltlyk bilen 5 gezek ýanýar;

BBVbat <= 2.2V, uzakdan dolandyrmak MCU-ny öçürýär we uzakdan dolandyrmagy ulanmagy dowam etdirmek gadagandyr;

Okuw amallary

Okuw amallary: Aşakdaky ädimler güýç düwmesini öwrenmek üçin STB uzakdan dolandyrmagyň gök güýç düwmesini ulanýarSTB-iň öwreniş funksiýasyny görkezmek üçin telewizor pult dolandyryşy.Stepörite ädimler aşakdakylar:

1. STB uzakdan dolandyrmagyň Sazlama düwmesini (MUTE düwmesini) 3 sekunt töweregi basyň we indikator çyrasy ýakylýança goýberiň.

STB uzakdan dolandyrmagyň okuw tertibine girendigini aňladýar.

2. Toplanan gutujy uzakdan dolandyrmagyň Mawy "güýç" düwmesini 1 sekunt basyň, görkezijiniň çyrasy ýanyp başlaýar,gutujykdan uzakdan dolandyrmagyň signallary alyp biljekdigini görkezýär.

3. Iki uzakdan dolandyrylýan infragyzyl emitentleri deňleşdiriň (3 sm içinde) we telewizoryň pult dolandyryşynyň güýç düwmesini 3 sekunt basyň.

Eger uzakdan dolandyrylýan gutujy görkezijiniň çyrasy 3 gezek çalt ýansa we dowam etse, bu okuwyň üstünlikli bolandygyny aňladýar.

Toplum gutusynyň uzakdan dolandyryşynyň görkeziji çyrasy 3 gezek çalt ýanmasa, okuw ädiminiň şowsuz bolandygyny aňladýar.2-3-nji ädimleri gaýtalaň

4. Beýleki üç düwmäni öwrenmek üçin 2-3-nji ädimleri gaýtalaň.

5. Okuw ädimleri üstünlikli bolansoň, funksiýa kodlaryny saklamak we okuw tertibinden çykmak üçin kesgitlenen düwmä (MUTE düwmesi) basyň.

Öwrenilen düwmeler bolsa telewizory kadaly işledip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň