sahypa_banner

2.4G klawiatura howa syçanjygy

2.4G klawiatura howa syçanjygy

Model: DT-81

Reňk: gara

Ulgam: Windows ios Android Linux

Sensor: 3-Gyro + 3Gensor

Düwmeleriň mukdary: 81

Batareýanyň görnüşi: 2 * AAA

Dolandyryş aralygy:> 10m

Dinamiki tok: <30mA

Statik tok: <40uA

Ölçegi: 170 * 55 * 19mm

Agramy: 110gÖnümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2.4G klawiatura howa syçanjygy-1
2.4G klawiatura howa syçanjygy-2

Jübütlemegiň işi:

Kabul edijini enjamyň USB portuna dakyň.

Uzakdan “B” düwmesini basyp saklaň, soňra iki sany AAA batareýasyny ýükläň.

Soňra gyzyl we gök çyralar gezek-gezegine ýanýar, “B” düwmesini goýberiň we uzakdan dolandyryşy kabul edijä ýakyn goýuň (10 sm içinde).

Gök çyra 1-2 sekuntdan soň öçýär, bu jübütleşmegiň üstünlikli bolandygyny görkezýär.

Jübütlemek üstünlikli bolansoň, syçan hereket edip biler we düwme enjamynyň işleýşi täsirli bolar.

Okuw funksiýasynyň işleýşi:

"Telewizor" basyp saklaňgyzyl LED çyrasy çalt ýanýança we soňra çykýança düwme, gyzyl yşyk hemişe işleýär we uzakdan dolandyrmak okuw ýagdaýyna girýär.

Beýleki uzakdan dolandyryş dolandyryş turbasyny 2.4G uzakdan dolandyrylýan turba bilen deňleşdiriň we aralyk dolandyryşy 1-2 sm aralykda.

2.4G uzakdan dolandyrmakda dört sany okuw düwmesiniň haýsydyr birini basyň, gyzyl, ýaşyl, sary we gök), soňra bolsa gyzyl LED çyrasy.

Soňra beýleki uzakdan dolandyrmakda öwrenmek isleýän düwmäňizi bir sekunt töweregi basyp saklaň.Bu wagt, 2.4G uzakdan dolandyryjydaky gyzyl yşyk üç gezek ýakylýar, bu bolsa okuw işiniň üstünlikli bolandygyny görkezýär.

2.4G pultyň beýleki üç düwmesini öwrenmegi dowam etdirmek isleseňiz, 3-4 ädim gaýtalaň.

Okuw amaly tamamlanan bolsa, okuw ýagdaýyndan çykmak üçin telewizor düwmesine basyň.

Haryt aýratynlyklary:

2.4G klawiatura howa syçanjygy (1)

Model: DT-81

Reňk: gara

Ulgam: Windows ios Android Linux

Sensor: 3-Gyro + 3Gensor

Düwmeleriň mukdary: 81

Batareýanyň görnüşi: 2 * AAA

Dolandyryş aralygy:> 10m

Dinamiki tok: <30mA

Statik tok: <40uA

Ölçegi: 170 * 55 * 19mm

Agramy: 110g

Programma: kompýuterler, “Android” pleýerleri, gutujyklar, akylly telewizorlar, akylly proýektorlar we operasiýa ulgamlary, uzakdan dolandyrmak bilen işleýän beýleki akylly enjamlar (Samsung, Sony we LG-den käbir akylly telewizorlar gabat gelmezligi mümkin).Öýjükde, mekdepde, syýahatda ýa-da başga bir iş gurşawynda giňden ulanylýan simsiz uçýan syçanjygyň uzakdan dolandyrylmagy Simsiz klawiatura we syçan.

 

Custörite marka we çeper eserler infragyzyl uzakdaky ýagdaýlara (berkitmeler), açar örtüklere we klawiaturalara goşulyp bilner.

Uzakdaky gabyň reňki reňk aýratynlyklaryňyza laýyk saýlanyp bilner.

2.4G klawiatura howa syçanjygy (4)
2.4G klawiatura howa syçanjygy (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary